الهی خدا یه شادی ای نصیبتون کنه که شیرینیش حالا حالاها از زندگیتون نره😍