اولین پاییزی که دیگه قرار نبود برید دانشگاه حالتون چطور بود؟ دلگیر بودین یا خوشحال 😳😀