اگر خدارو داری پس چیزی تو زندگیت کم نداری. مطمئن باش❤️