خب یه کم تعریف کنید . درسها سخته؟ مشروط که نمیشید ایشالا؟😀