خدایا هیچکیو به هیچکی محتاج نکن. مخصوصا پدر مادرارو به بچه هاشون .آمین