خدایا یه خبر خوب بهمون بدن انقد جیغ بکشیم گلومون پاره شه. باتشکر😎😆😆😆❤️😐