خوبه یه جایی عقلت جلوت وایسه و گرنه ته ش معلوم نیس چی بشه