روزتون مبارك پزشكاى عزيز كه پايبند به سوگندنامه تونه هستين هميشه