سرگرم شدن به کار ، جوری که تمام انرژی و حواست رو به خودش مشغول کنه یه نعمته