معمولا چه آرزوی خوبی برای بقیه میکنی؟😊 @gollpad @gollpad @gollpad