نخوای جمعه بری بیرون قشنگ دوروز طول میکشه تموم شه ازبس نمیگذره 🙆 @sahar.barbast @sahar.barbast