April 19, 2017 at 12:39PM

April 19, 2017 at 12:39PM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۳۰ فروردین ۱۳۹۶دیدگاه:بدون نظربازدید:553

@zhuanchannel

پادشاهى با نوکرش در کشتى نشست تا سفر کند، از آنجا که
آن نوکر نخستین بار بود که دریا را مى دید و تا آن وقت
رنجهاى دریانوردى را ندیده بود، از ترس به گریه و زارى
و لرزه افتاد و بى تابى کرد، هرچه او را دلدارى دادند آرام
نگرفت ، ناآرامى او باعث شد که آسایش شاه را بر هم زد،
اطرافیان شاه در فکر چاره جویى بودند، تا اینکه حکیمى به
شاه گفت : ((اگر فرمان دهى من او را به طریقى آرام و
خاموش مى کنم .))
شاه گفت : اگر چنین کنى نهایت لطف را به من نموده اى .
حکیم گفت : فرمان بده نوکر را به دریا بیندازند. شاه چنین
فرمانى را صادر کرد. او را به دریا افکندند. او پس از
چندبار غوطه خوردن در دریا فریاد مى زد مرا کمک کنید!
مرا نجات دهید! سرانجام مو سرش را گرفتند و به داخل
کشتى کشیدند. او در گوشه اى از کشتى خاموش نشست و
دیگر چیزى نگفت .
شاه از این دستور حکیم تعجب کرد و از او پرسید: ((
حکمت این کار چه بود که موجب آرامش غلام گردید؟ ))
حکیم جواب داد: ((او اول رنج غرق شدن را نچشیده بود و
قدر سلامت کشتى را نمى دانست ، همچنین قدر عافیت را
آن کس داند که قبلا گرفتار مصیبت گردد.))

اى پسرِ سیر
تو را نان جوین، خوش ننماند
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید