February 21, 2017 at 09:08PM

February 21, 2017 at 09:08PM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۳ اسفند ۱۳۹۵دیدگاه:بدون نظربازدید:622

@zhuanchannel

کودکی که با انتقاد زندگی کند، سرزنش کردن را می اموزد.
کودکی که با خصومت زندگی کند، جنگیدن را می اموزد
کودکی با تمسخر زندگی کند، کمرویی را می اموزد
کودکی که با ترس زندگی کند، نگران بودن را می اموزد
کودکی که با خجالت زندگی کند، احساس گناه را می اموزد
کودکی که با مدارا زندگی کند، بیمار بودن را می اموزد

کودکی که با دلگرمی زندگی کند،مطمئن بودن را می اموزد
کودکی که با پذیرش زندگی کند،عشق ورزیدن را می اموزد
کودکی که با تایید زندگی کند،می اموزد که خود را دوست بدارد
کودکی که با شناخت زندگی کند، می اموزد که. هدف داشتن خوب است

کودکی که با صداقت زندگی کند، می اموزد حقیقت چیست
کودکی که با انصاف زندگی کند، عدالت را می اموزد
کودکی که با امنیت زندگی کند، میاموزد که به خود و اطرافیان خود ایمان داشته باشد

کودکی که با مهربانی زندگی کند، می اموزد که جهان مکان خوبی برای زندگی کردن،دوست داشتن و عشق ورزیدن است.

درایکورس #روانشناسی
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید