May 14, 2019 at 03:51PM

May 14, 2019 at 03:51PM

نویسنده:Zhuanتاریخ:۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸دیدگاه:بدون نظربازدید:76

@zhuanchannel
در راه مشهد شاه عباس
تصمیم گرفت دو بزرگ را
امتحان کند

به شیخ بهایی که اسبش
جلو میرفت گفت:

این میرداماد چقدر بی عرضه
است اسبش دائم عقب می ماند.

شیخ بهائی گفت:
کوهی از علم و دانش برآن
اسب سوار است، حیوان کشش
اینهمه عظمت را ندارد.

ساعتی بعد عقب ماند
به میر داماد گفت:
این شیخ بهائی رعایت نمیکند،
دائم جلو می تازد.

میرداماد گفت:
اسب او از اینکه آدم بزرگی
چون شیخ بهائی بر پشتش
سوار است سر از پا نمی شناسد
و می خواهد از شوق بال در آورد.

این است رسم رفاقت
در "غیاب" یکدیگر" حافظ آبروی" هم باشیم
مجله هنرى ژوان

برچسب ها: ,

دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید