آفتاب گردان

آفتاب گردان عاشق است
هر روز با طلوع آفتاب قد علم میکند
و زندگی را آغاز
و با غروبش سر رو به زمین می افکند
اما به امید طلوع دوباره، پژمرده نمیشود
امان از روزی که پژمرده شود…
#خودنوشته های یک ناشناس