اخلاق پلوخوری

پلوخوری بودن که فقط مخصوص لباس نیست؛ اخلاق هم پلوخوری میشود…
تازه اتاق و جای خاصی هم برای تعویض نمیخواهد. شما همان پشت درِ خانه‌ی میزبان یا هر مجلسی که دعوتید، اخلاق همیشگی‌تان را درآورده پلوخوری‌اش را می‌پوشید. درهمان حال میزبان هم تا به آیفون برسد پلوخوری‌اش را پوشیده!
(متن کوتاه‌شده)
#کارتونک