اشتباه

فرصت هایم را ندیده خط زدم
توان تجربه ی جدید را نداشتم
با خودم بارها گفتم که میشود فقط برای یکبار به یک چیز یا یک شخص اعتماد کرد
بار دوم تلخی ای به همراه دارد که همیشگیست
بار دوم اشتباه است.
یک خودکار و یک کاغذ رو به روی خودم قرار دادم و نوشتم…
تو اولین و آخرین اشتباه شیرین منی…
  (شهروز ح)