اما …

خیلی دوس دارم دوباره ببینمش
اما … دوسش ندارم !!!
حمزه زارعی