اگه اسم بود

بیا بازی کنیم
_چه بازییی؟
20 سوالی آدمای اطرافمون
_این وقت شب؟
لوس نشو دیگه
_باشه
پس اول تو
_خب شروع کن
اگه رنگ بود؟
_سیاه
اگه لباس بود؟
_شالگردن
اگه هوا بود؟
_عصر پاییز
اگه فصل بود
_زمستون
اگه ساعت بود
_3بعد از ظهر
هه..چه آدم خسته کننده ای
اگه کتاب بود؟
_اتوبوس
اگه ساز بود؟
_ویلون
اگه حیوون بود؟
_گرگ
اگه فیلم بود؟
_…
چه طولش میدی، یه اسم دیگه
_…
اوووو
_فیلم زیاد دیدم ولی نمیدونم کدوم بگم،
یه فیلم بی صدا
اگه اسم بود؟
_….
بگو دیگه..
_میرم بخوابم،سرم درد میکنه…
تو رفتی بخابی و من تا صبح به این فکر ميكردم توچطور میتونی آدم به این مزخرفی رو واسه اولین جواب بازیمون انتخاب کنی و سردرد رو بهونه کنی
سردرد…
چه دوست داشتنی درد میکشی دوست من…هیچوقت خوب نشو،
وقتی سرت درد نگیرد،هی میشینی و به او فکر میکنی،به همان اوی نفرت انگیز،و چون سرت درد نمیگیرد هی فکر میکنی و فکرمیکنی…آنوقت باید تا آخر بازی من هی سوال بپرسم و تو هی جواب های تکراری بدهی
و او را انتخاب کنی
دیگر هیچوقت نوبت من نمیشود تا تو را انتخاب کنم
تا خودت را به یادت بیندازم و وقتی پرسیدی
_ اگه اسم بود
من لبخند بزنم و به تو خیره شوم
و دستم رو شود و تو بلند شوی و بروی و من برای همیشه به جای خالیت خیره شوم و هیچ وقت نفهمم، چرا او را برای جواب اولین سوال انتخاب کرده بودی…
من انتخاب خوبی برای سوال اول نبودم
آخرمن هیچوقت سر درد نمیگیرم!!!
هیچوقت خوب نشو دوست من…
#مه_نویس