بانو

بانو
بانوی مهربانم سلام
بانوی مهربان بگذار اینگونه برایت بنویسم
بانو تو میدانی وقتی میگویند انسان از اب و خاک و اتش افریده شده است جز بدن چیزی نیست
و تو خوب میدانی همه همه انسانیت ادم ها به روح که من میگویم نگاه خداوند مهربان است به ان است چیزی نیست
و من خوب تر میدانم این را که بدن و روح بدون عشق هیچ است
و ان عشق از برای معشوقه ای همچون بانوی من باشد که انسان این و ان جهان برایش هیچ است
فقط باشد در کنار معشوقعه اش همین برایش همه است
بانوی خوبم
بانوی مهربانم
معشوقعه ام
به شما عشق میورزم
و شما را عاشقانه دوست می دارم بانوی من
بانو تو را دوست میدارم
بانو تو را عاشقانه دوست میدارم
و زنده میمانم
”عدل”