باور

حال من خوب است اما
باور تو را کم دارد
بس که ناخوش بودم پیش از تو
می دانم!
باید چیزهایی را عوض کنم
حال من ناخوش است اما
تو باور نکن!
مهر فروتن