تلخ ترین فیلم

واضح ترین فیلم سینمایی را زمانی دیدم که تو به خیانتت اقرار کردی،آن روز که در آن ماشین لعنتی همیشگی دستان آن دختری که از دید من زشت ترین بازیگر نقش زن بود را گرفتی،تا لب ساحل وحشتناکترین لبخند ها را به او زدی و صدای خنده های او..آه که چه واضح و وحشتناک بود.تلخ ترین فیلمی که در تمام عمرم دیده بودم…آه نه..هر شب میبینم..به راستی این تصورات یک زن را از پا در می آورد.
پریس.م