تکرار

تکرار می شوم
هر لحظه با منی
یا من خودِ تو اَم
یا تو خودِ منی
با هر غزل در این
بغض قفس تویی
با هر قدم تویی
با هر نفس تویی … .
#محمد_اعظمی