حالمان خوب بود

حالمـان خـوب بود
تازه داشتیـم میفهمیدیم زنـدگی یعنی چه
تا ناگهـان زنگ در را زدند
خیـال برمان داشت که عشـق است
و در را گشودیـم
اشتبـاه کردیم
ادم پشت در را بـاور کردیم
و حالا حالمان اصـلا خـوب نیست ..
#یگانه_جامی