خودم

تو تمام زندگيت و توي هر شرايطي دو نفر باش يكي براي خودت يكي براي ديگري براي خودت زندگي كن براي ديگري زندگي باش