دل_نوشته

ʍօʐɦ🔫:
ʍօʐɦ🔫:
چه فرقی میکند؟!
هوا آفتابی باشد
یا ابری؟!
باران ببارد
یا خورشید بتابد؟!
گرم باشد
یا سوز بیاید؟!
تو نباشی
هوا دلگیر است…
#مژگــون