دوزخ عاشقي


گويند از براي انسان حضرت باري تعالي دو ملك نهاده
دو ملك كه لحظه به لحظه وقايع را به گوش والا حضرتش رسانيده و مينگارند
اي ملائكه ثبت كنيد چشمانم را وقتي به بهشت نگاهش خيره شد و جهنم بهشتي را برايم به ارمغان اورد
اي ملائكه بنگاريد تلخي دهانم را كه با مزه كردن لبانش شيرين شد
يا ملائكه خاطرتان است موج خروشان گيسوانش كه در قلبم طغيان نمود و گيتي مثلث سرخ را نابود كرد
من گناه كارم !توبه نميكنم! مجال يابم باز در آغوش ميگيرم تن گرمش را
آري من همان مصداق ضالينم
جهنم خدا هديه اي است براي من
چون اگر خوش قول باشد قطعا به ياد دارد
كه وعده ديدارمان دوزخ است
#امين