رفیقم

هی رفیق کجایی نبودنت را چه کنم وقتی نیستی وقتی حرف از رفتن میزنی رفیق بدونت کم می اورم