روز دختر

همه میگویند دختر است دیگر،هزار چیز که نمیفهمد و یا دیر میفهمد را بهانه میکنند تا دستش بیاندازند.ولی کمتر کسی میداند او دختر است چون نیازی نیست خیلی چیز ها را بفهمد چون درک او از دنیای اطرافش صورتی تر از آن چیزیست که ما با چشمان سیاه و سفیدمان میبینیم.
عماد محمدی.س
روز دختر مبارک