زمان

بگذار زمان تکلفیمون را مشخص کنه
شاید فردای دیگه دوباره همدیگه رو ببینیم و ….
همه چیز مثل روز اول بشه
فقط صبر،عشق رو میتونه محکم تر کنه