زندگی

پيری چگونه است؟
آدم وقتی جوان است به پيری جور ديگری فکر ميکند. فکر میکند پيری يک حالت عجيب و غريبی است که به اندازه صدها کيلومتر و صدها سال از آدم دور است. اما وقتی به آن می رسد میبيند هنوز همان دخترک پانزده ساله است که موهايش سفيد شده، دور چشمهايش چين افتاده، پاهايش ضعف میرود و ديگر نمی تواند پله ها را سه تا يکی کند. و از همه بدتر بار خاطره هاست که روی دوش آدم سنگينی میکند
ناهيد طباطبايی | چهل سالگی