سالها گذشت

بسيار سالها گذشت…
تا بفهمم انکه در خيابان ميگريد از انکه در گورستان گريه ميکند غمگين تر است…
سالها گذشت
از خيابان ها…
از گورستانها…
و حالا تازه فهميدم انکه در خلوت خانه خود نميتواند گريه کند از همه غمگين تر است…