سهم من

مالک تمام دنیا هستم
وقتی تمام تو مال من باشد
مرضیه باصری سلمانی