شعر برای او

زمان در گذر است و من همچنان در حسرت لحظه ها می مانم، چه می شود اگر بشود زمان را در درون لحظه ها کشت!! چه می شود اگر بشود برای با تو بودن ترافیک خیابان دوستداشتنی ترین خلقت انسانی باشد…..
K.A