شعر نو

Shiva Mzh:
من برای او میمیرم…….
اتفاقا اوهم‌برایم میمیرد…..
اما از خنده..
چقدر خنده به لبهایش می آید….
مثل ماتم که گاه و بی گاه به زندگی‌من‌می آید….
مثل ماتم که مرا به بند اسارتت میکشاند….
ولی حماقت شیرینی است….
ماتم را حتی به قیمت خنده هایت دوست دارم……..
#شیوا_م