فراموشی

آدم های در مرور زمان بی ارزش می شوند
آن ها کسانی هستند که روزی رازهایت را می شنیدند و میخندیدند و حالا به درد هایت می خندند….
آدم هایه بی ارزش زندگیتان را فراموش کنید 😊
#ساجده