لست سین ریسنتلی

همیشه از اینکه در دید باشم نفرت داشتم؛ دوست داشتم سرم به کار خودم و دوست داشتنی هایم باشد. قابلیت لست سین ریسنتلی تلگرام را میدیدم، میخواستم استفاده کنم اما دلم نمی آمد از تو بی خبر بمانم. بالاخره فهمیدم میشود در این قابلیت تلگرام استثنا هم قائل شد. تو استثنای من بودی، مستثتی از همه کس و همه چیز. می آمدم و آخرین آنلاینت را میدیم و با روند زندگی گذشته ات؛ از برنامه روزانه ات، از حال و احوالت آگاه میشدم. توی تلگرام بودم؛ مثل هزاران ساعت و دقیقه گذشته ذل زده بودم به صفحه چت با تو و هی با انگشتانم روی صفحه کلید برای نوشتن و ننوشتن استخاره میکردم. یک لحظه لست سینت برایم شد ریسنتلی. به همین سادگی. تازه فهمیدم استثنا که هیچ، حتی برایت وجود خارجی هم نداشتم.
#شکوفه_داودی