ماه

میگویند عشق آدم را بزرگ میکند
همین ماه راببین
تصویر خورشید است
مثل عاشق که تصویر معشوق است
ماه محبوب تر است یا خورشید؟
ماه بیشتر دیوانه دارد یا خورشید؟
ماه زیبا تر است یا خورشید؟
ماه بزرگ شد چون خورشیدی که چشم همه را میزد
چشمش را نزد و تاهمیشه به خورشید خیره ماند…
#فاطمه_میرزائی