مرگ باور

تو رفتی
تمام شد!!
عشق به یکباره خاموش شد
انگار
هیچ کجا و هیچ زمان شیدا نشده بود!
تمام شد!
خنده به یکباره محو شد
انگار
هیچ کجا و هیچ زمان پیدا نشده بود!
تمام شد!
صدا به یکباره سکوت شد
انگار
هیچ کجا و هیچ زمان نوا نشده بود!