من متوجه نیستم

من متوجه نیستم….
نمیدانم چرا ادمها انقدر در گفتار بی دقت اند.
کلامت را نمیچشند ؟!
بعضی کلمات تلخ ست می کشد تمام حس ادم را . زهرش می رود به تمام وجود و احساس ادم…..
من متوجه نیستم…
چرا بعضی ادمها با خودشان میجنگند ؟!
با کلمات میجنگند! حبس میکنند کلمات را…
نمیگویند چه در دل لعنتیشان میگذرد فقط کلمات را میچرخانند و میچرخانند تا نشان دهند قوی اند….
اما….
خودت که میدانی چه میگذرد در دلت….
پس با خودت نجنگ و رها باش….