نقطه بازی

هیچ وقت در نقطه بازی برنده نخواهم شد
همیشه دوست دارم تو نقطه های کوچک زندگی ام را به هم وصل کنی