نمیدانم

نه اینکه از تو دلگیر باشم، نه
حتی شکایتی هم نمیکنم.
تو از همان ابتدا خواستنی بودی و این تقصیر تو نیست… خودت میگفتی نظر کرده ام
نه اینکه راحت دل داده باشم، نه
من که اهل دلدادگی نبودم
نمیدانم، نمیدانم چه اتفاقی افتاد که سالهاست اینچنین خود را پیدا نمیکنم.ای کاش حداقل مرا پس دهی
مهسا کشاورز