نیایش

نیایش صبح
خدایا در این ساعت مقدس
اگر حضور من باعث آزار جنبنده ای است،
چنان خوشبختش کن، چنان در اوجش بالا ببر، تا حضور من برایش نقطه ای بی ارزش باشد.
آمین.
#مینا مرجانی