هبوط در مرداب

درونم مردابی ست
به پایین میکشد مرا
میشکند بال هایم
و من ذره ذره فرو میروم
در خود
در این مرداب نامعلوم
راه برگشتی نیست
مسیری ست یک طرفه به سمت پوچی
پوچی مطلق
غلبه بر مرداب… ناممکن
ایجاد انگیزه ای برای پرواز… ناممکن
مرداب با سماجتی شگفت
موجب هبوطم میشود
هبوط در خودم
در این من مبهم