پدر

پدر تنها کسی است که می توان دوستت دارم هایش را از نگاهش حس کرد
#تینا_مدیری