چرخ دنده

باگ خلقت انسان را زماني كشف كردم كه كسي كه دوستم داشت را رها كردم و رفتم به جست و جوي كس ديگري تا دوستش داشته باشم و آنجا كه يافتمش و دوستم نداشت و رهايم كرد نشستم منتظر كسي كه بيايد و دوستم داشته باشد.
اين است روابط چرخ دنده اي ما و ايرادش اين است در صورت قطع شدن چرخش تازه به آني كه بايد باشد تبديل ميشود ولي كو تا قطع چرخه!