گاهي وقتا

گاهي وقتايه روزي ميرسه كه تو زندگيمون چيزي براي از دست دادن نداريم، چون همه چيز و خورد خورد و اروم اروم و بدون اينكه ككمون بگزه به مرور زمان از دست داديم و خودمون هيچي نفهميديم.. اون موقع واسمون درد اور نبوده ولي وقتي به روزي ميرسيم كه ميبينيم هيچي ديگه برامون نمونده تازه ميريم تو فاز ناراحتي ، تازه ميخوايم همشو برگردونيم.. غافل از اينكه گاهي خيلي زود دير ميشه..