.

انسانيت از آنجايى افول كرد كه درد دل ها اسكرين شات شدند و دست به دست چرخيدند!