.

چیزی نگو!
آنچه امروز آزارت می دهد، روزی دلتنگت میکند.
غژ غژ صندلی پدر،
زنگ صدای تو وقتی داد می زنی،
خس خس سینه ام وقتی گریه می کنم…
سید محمد مرکبیان