January 21, 2024 at 02:14PM

@zhuanchannelخصوصیات متولدین بهمن در زمان تولد شما خورشید در ماه بهمن و سیاره اورانوس هادی کهکشان باوده است ستاره شناسان ماه بهمن را یکی از بهترین ماه های سال ومتولدین بهمن را جز بهترین ها می دانند در…